Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Nibram  V.O.F

 

1 BEGRIPPEN 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 U, u of Opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht. 

1.2 Wij, wij of ons: degene(n) van de hierna te noemen rechtspersonen, aan wie de Opdracht is verleend: Nibram V.O.F 

1.3 Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u verbinden werkzaamheden te verrichten.

1.4 Advertentie uitgaven: alle bedragen die door de Opdrachtgever verschuldigd zijn aan een Advertentieaccounts op grond van de doorverwijzing van de bezoekers van de Advertentiecampagnes naar de Website van de Opdrachtgever.

1.5: Advertentiecampagnes: alle elementen die betrekking hebben op het adverteren middels de advertentieaccounts. 

1.6 Service: de inspanning(en) waar deze Overeenkomst betrekking op heeft en die verleend worden door Nibram V.O.F

1.7  Data van Opdrachtgever:

  • via zijn eigen middelen verzamelde gegevens; 

  • gegevens verzameld dankzij het door Nibram V.O.F verstrekte en op de Website(s) van de Opdrachtgever geïnstalleerde Tracking Script betreffende de bezoeken en verrichte verkopen. 

1.8  Data van Nibram V.O.F :

  • gearrangeerde (niet tot een persoon herleidbare) gegevens met betrekking tot alle internetgebruikers die gebruik maken van de Website(s) van de Opdrachtgever en alle productdata in aanwezig in de Productcatalogus van de Opdrachtgever;
    b. de tijdens de samenwerking verzamelde gearrangeerde (niet tot een persoon herleidbare) data, product data en financiële data.
    c. alle gegevens die voortvloeien uit ervaring en knowhow op het gebied van e-commerce, de historische data van de Publicitaire Platforms en haar technologieën ter uitbreiding van de data 

1.9 Tracking: het geautomatiseerd bijhouden van Conversies gerealiseerd middels de Advertentieaccounts.

1.10 Tracking Script: iedere technologie die de uitwisseling van conversie gegevens mogelijk maakt tussen de advertentieaccounts, Nibram software  en de Website van de Opdrachtgever.

1.11 Conversies: het aantal dan wel het percentage websitebezoekers dat tot een actie overgaat. Onder actie wordt verstaan elke handeling van de websitebezoeker, waaronder maar niet beperkt tot, de aankoop bij een webwinkel, het invullen van een offerte(aanvraag), het invullen van een formulier, het inschrijven voor een nieuwsbrief, een klik op een contactknop, etc.

 

2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten. 

2.2 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Nibram V.O.F uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 De Opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van geldende maximale aansprakelijkheid conform onze aansprakelijkheidsverzekering  en toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT 

3.1 De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door u en ons ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd door ons retour is ontvangen, behoudens het hierna in 2.2 bepaalde.

3.2 U bent  verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en de door Nibram V.O.F voor u in te zetten marketingbudgetten en voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wilt nemen. 

3.3 De  marketingbudgetten kunnen door u te allen tijde naar boven aangepast worden. Op basis van het ingezette marketingbudget wordt de door u te betalen Service Fee berekend. 

3.4 Wijzigingen op de overeenkomst zijn geldig indien deze schriftelijk en/of per E-mail zijn vastgelegd.

 

4 UW VERPLICHTINGEN 

4.1 Als in het kader van een Opdracht uw medewerking vereist is, zult u alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking stellen.  Bij gebruik  van de Software van Nibram V.O.F bent u verantwoordelijk voor de juiste en tijdige inkomende data via deze software connectie.  

4.2 In het kader van de Opdracht bent u zelf  verantwoordelijk om updates van het assortiment  ter beschikking te stellen van de  op uw Website(s) en aangeboden producten en diensten, inclusief alle informatie en met name de prijzen daarvan. In geen geval kan Nibram V.O.F aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of vertraging in de indexering van producten en/of diensten.

4.3 De Opdracht wordt door ons uitgevoerd op basis van informatie die aan ons in het kader van de Opdracht ter beschikking wordt gesteld, inclusief gesprekken die wij met u of, op uw verzoek, met derden voeren. U staat er voor in dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is. U stemt ermee in dat indien wij in het kader van de opdracht informatie van derden ontvangen wij er, zonder verdere verificatie van die informatie, van uitgaan dat deze informatie juist en volledig is, tenzij in de opdrachtbevestiging daarvan expliciet is afgeweken.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte informatie, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor uw rekening en risico. 

4.5 U zult ons onverwijld informeren over (wijzigingen in) uw juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe u behoort, alsmede over alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin u deelneemt of waarvan u onderdeel uitmaakt, één en  ander in de ruimste zin van het woord en over overige feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, om ons in staat te stellen ons aan de onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen houden.

4.6 Indien tijdens de overeenkomst opdrachtgever stopt met het aanbieden van producten of diensten waardoor het minimale marketing budget niet kan worden behaald, blijft Nibram V.O.F gerechtigd de overeengekomen service fee in rekening te brengen tot de minimale marketingbudget is behaald.

4.7 Nibram V.O.F heeft uw  toestemming om in het kader van de overeenkomst  data te verzamelen, te verwerken, te analyseren en te combineren met data van Nibram V.O.F , voor uitvoering  en  optimalisering van de dienstverlening. 

4.8 Voor Opdrachten die door ons op uw locatie worden uitgevoerd, zult u zorg dragen voor kantoorruimte en elektronische communicatiemiddelen die naar ons oordeel noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle (wettelijke) vereisten.

4.9 U garandeert  dat u  alle intellectuele en industriële eigendomsrechten bezit van producten, merken, logo’s en andere onderscheidende tekens, evenals van de Website(s) en alle onderdelen die daarvan deel uitmaken of daarop weergegeven worden. 

4.10 U garandeert dat uw Website(s) voldoen aan  geldende  wetten en voorschriften en in het bijzonder dat deze(s) website geen inbreuk maakt (maken) op de openbare orde, de goede zeden of rechten van derden.

 

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van onze (beoogde) werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.

5.2 Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. In situaties waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de artikelen art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

5.3 Nibram V.O.F mag (delen van) De Overeenkomst te allen tijde uitbesteden en overdragen aan een derde partij.

5.4  Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan u in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.

5.5 Wij houden ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft.

5.6  Onze administratie (waaronder e-mails en digitale scans bijvoorbeeld van opdrachtbrieven) strekt tegenover u tot volledig bewijs, behoudens door u geleverd tegenbewijs.

 

6 GEHEIMHOUDING EN DATA

6.1 Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) wij of personen verbonden aan of werkzaam bij ons optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen wij en de door ons ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in dit artikel 5 verstrekken. Wij handelen bij de uitvoering van de werkzaamheden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

6.2 U stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door u aan ons verstrekt, (ii) het voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, (iii) risk management en quality review vereisten, en (iv) interne zakelijke doeleinden, wij vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan u, uw cliënten of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met:

(a) andere Nibram V.O.F teams dan betrokken bij de uitvoering van de Opdracht; en

(b) andere aan  Nibram V.O.F ;

(c) indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht; en

(d) onderaannemers en IT-service providers; en

(e) derden ten behoeve van door hen uit te voeren (wetenschappelijk) onderzoek ter borging van de kwaliteit van onze diensten; en (f) onze verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs. 

6.3 U stemt ermee in dat wij van u of namens u ontvangen (vertrouwelijke) informatie en persoonsgegevens, mits geanonimiseerd en niet herleidbaar, mogen gebruiken onder andere in het kader van het samenstellen en aan- of onderhouden van best practices, statistiek, remarketing, onderzoeksdoeleinden en/of benchmarking. 

6.4 Ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering zijn wij gerechtigd tot het gebruik van Clouddiensten.

6.5 Wij mogen voor de doelen omschreven in dit artikel 5 persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien de ontvanger geacht wordt een voldoende niveau van gegevensbescherming te bieden op grond van de AVG.

6.6 Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

6.7 Verwerking van persoonsgegevens door ons vindt plaats conform van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.  U accepteert dat deze  Algemene voorwaarden ook van toepassing is als Verwerkersovereenkomst tussen partijen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.8 Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of tenzij door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken. 

6.9 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.10 Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van uw naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden en bijbehorende resultaten  aan onze (potentiële) Opdrachtgevers en op onze website ter indicatie van onze ervaring.

6.11 Partijen  garanderen de vertrouwelijkheid van de financiële, technische en commerciële gegevens of andere informatie met betrekking tot de activiteiten van de andere partij die door de andere partij verstrekt worden in het kader van de afsluiting en de uitvoering van de Overeenkomst

6.12 Partijen  garanderen de vertrouwelijkheid van de inhoud van de Overeenkomst.

6.13 U behandelt alle door Nibram V.O.F  verstrekte gegevens en documenten – in de ruimste zin des woords – waaronder de resultaten en statistieken, evenals de toepasselijke tarieven als vertrouwelijke gegevens, tenzij Nibram V.O.F er zelfstandig er voor kiest deze te openbaren via zijn website. 

6.14 U bent verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens op de pagina’s van uw Website(s) en dient  deugdelijk beleid toe te passen voor de bescherming van de persoonsgegevens. U  verbindt zich ertoe om op uw website(s) een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens op te nemen, waarin duidelijk aangegeven wordt dat Nibram V.O.F. gebruik maakt van anonieme cookies voor re-marketingdoeleinden. U  verbindt zich er bovendien toe uw gebruikers in kennis te stellen van de verschillende opties voor het beheer van cookies. Nibram V.O.F kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor uw  verwerking  van (persoons) gegevens.

6.15  U  vrijwaart Nibram V.O.F   voor alle mogelijke vorderingen betreffende inbreuk op auteursrechten, octrooien of andere rechten van  derden. 

 

7 INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

7.2 Wij zijn en blijven eigenaar of houder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website van Nibram. online, onze software of  de samenstellende onderdelen daarvan, ieder merk of onderscheidend teken van Nibram V.O.F . 

7.3   Nibram V.O.F behoudt ook alle rechten van intellectueel eigendom voor verstrekte gegevens en documenten – in de ruimste zin des woords – waaronder de resultaten en statistieken, evenals de toepasselijke tarieven zijn vertrouwelijke gegevens. 

7.4 Het is u uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, automatiseringstechnieken, systeemontwerpen, systemen, advertentiecampagnes,  trackingscripts, content, software, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

7.5 U heeft het recht schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel en de duur van de Overeenkomst.

7.6  Elke Inbreuk op  ons intellectuele eigendom, door overtreding van  bovenstaande artikelen 

 of welke wijze danook, wordt door ons beboet met EUR 18.000,00 per overtreding, te vermeerderen met EUR 800,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd overige rechten van Nibram V.O.F, waaronder het recht om naast voornoemde boetebedragen,  schadevergoeding te vorderen.  Dit om om de zwaarwegende bedrijfsbelangen, waardoor Nibram V.O.F zich  onderscheidt van haar concurrenten en sterk bepalend zijn voor haar marktpositie, te beschermen. 

 

8 HONORARIUM/BETALING

8.1 U vergoedt aan Nibram V.O.F de overeengekomen Service Fee, SEO marketingbudgetten en eventueel meerwerk, waarbij  de eerste aanbetaling per bank vooraf  en de vervolgbetalingen maandelijks vooraf  per  SEPA automatische incasso wordt verrekend.  

8.2 De door u  aan Nibram V.O.F verschuldigde vergoeding wordt eens in de maand door Nibram V.O.F in rekening gebracht met een uiterlijke betaaltermijn van 7 dagen na kennisgeving. Partijen komen overeen dat deze facturen automatisch worden afgeschreven en dat dit een fatale termijn is.

8.3 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke Opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan ons.

8.4  U bent  verantwoordelijk voor voldoende saldo, volledige  en correctheid van de verstrekte bankgegevens. Indien u  de afschrijving laat storneren, blokkeren of in er tot 2 maal toe een automatische incasso transactie is mislukt, zijn wij gerechtigd  €45  excl. BTW per transactie aan administratiekosten aan u door te berekenen.

8.5  Ons honorarium is inclusief onze onkosten, inclusief declaraties van door ons ingeschakelde derden en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Voornoemde onkostendeclaraties en heffingen zullen door ons aan u worden doorbelast. 

8.6  Als na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, hebben wij het recht om het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 

8.7 Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening.

8.8 Wij hanteren een uiterlijke reclamatietermijn hanteren van zeven (7) dagen na dagtekening van de factuur. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen worden uitsluitend in behandeling genomen binnen de reclamatietermijn van 7 dagen na factuurdatum en schorten uw betalingsverplichting niet op. 

8.9 Opschorting van Advertentieaccounts, een te lage of geen uitgave van marketingbudgetten of het niet in staat zijn tot adverteren kunnen  geen reden zijn ter reclamatie van de dienstverlening gezien er wel een inspanning tot adverteren heeft plaatsgevonden.

8.10 Indien uw financiële positie en/of uw betalingsgedrag naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van u te verlangen, dat u onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien u nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht en uw reclamecampagnes onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen u aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd bent, direct opeisbaar. 

8.11 Na het verlopen van de uiterlijke betaaltermijn starten wij een extern incassotraject,  waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings)verplichtingen zijn voor uw rekening. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarin nadere regels zijn opgenomen ten aanzien van de vergoeding van buitengerechtelijke kosten zijn op niet van toepassing. Nibram V.O.F  behoudt zich het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te vorderen, waarbij door ons  ook vertragingsrente in rekening gebracht wordt  ter hoogte van drie (3) maal de wettelijke rentevoet over het verschuldigde bedrag vanaf de eerste dag van vertraging tot aan de dag van volledige betaling en een vaste vergoeding voor de incassokosten van 15% over het openstaande bedrag met een minimum van EUR 250,- exclusief BTW…

8.12 Indien u uw  verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is Nibram V.O.F  gerechtigd haar werkzaamheden te stoppen en de vergoeding voor de resterende maanden,  vermeerderd met  €250 (excl BTW)  

administratiekosten ineens in rekening te brengen.Dit bedrag zal binnen 14 dagen door u worden voldaan.

 

9 KLACHTEN 

9.1 U vrijwaart Nibram V.O.F  tegen alle klachten en vorderingen met betrekking tot de toegang tot en de verkopen op  uw Website(s) en het gebruik door Nibram V.O.F van de door u verstrekte Informatie. Zonder uitsluiting van andere klachten en vorderingen geldt vrijwaring altijd voor klachten en vorderingen die voortvloeien uit:

– inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van een derde; 

– inbreuk op de persoonlijkheidsrechten; 

– oneerlijke of parasitaire concurrentie; 

– inbreuk op de openbare orde of de goede zeden; 

– inbreuk op de naleving van het privéleven en regels met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, een inbreuk op de bepalingen van de consumptie wet;

– inbreuk op de wettelijke reclameregels en bepalingen inzake de weergave van de prijzen;

In  dergelijke gevallen draagt u de zorg voor het verweer van Nibram V.O.F en betaalt  aan Nibram alle kosten voor schadevergoedingen, juridische bijstand en overige, waartoe Nibram V.O.F  wordt veroordeeld of die zij in dit kader moeten maken.

9.2 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 7 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt. 

9.3 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten uw betalingsverplichting niet op. U bent in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.

 9.4 Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft u de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door u reeds betaalde honorarium.

 

10 LEVERINGSTERMIJN

10.1 Als u een vooruitbetaling verschuldigd bent of voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door ons is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan ons ter beschikking is/zijn gesteld.

10.2 De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. 

10.3 De Opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet door u wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een aan ons na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

11 (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT 

11.1 Partijen kunnen de Opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

11.2 Tussentijdse opzegging of tussentijds pauzeren van de dienstverlening is niet mogelijk.

11.3 Partijen kunnen de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. 

11.4 Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden, opzegtermijn en kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn overgegaan, heeft u recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen. 

11.5 In geval een gebruiksverbod van uw Website(s) uitgesproken mocht worden naar aanleiding van een rechtsvordering of dergelijk verbod voort mocht vloeien uit een met een derde overeengekomen dading, dan kan Nibram V.O.F De Overeenkomst direct, zonder opzegtermijn opzeggen, wel zal Nibram V.O.F de opzegtermijn in rekening brengen. U kunt geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door u op  grond van de Overeenkomst en in rekening gebrachte bedragen.

11.6 Bij beëindiging van de overeenkomst worden de door Nibram V.O.F gecreëerde Adverteerders Accounts, waaronder de systematische manier van Advertentiecampagne opbouw, niet overgedragen. Deze blijven  intellectueel eigendom van Nibram V.O.F Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze in welke vorm ook te gebruiken, te delen of inzichtelijk te maken aan derden. 

11.7  In geval u  één van de contractuele verplichtingen niet nakomt, kan Nibram V.O.F  de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen per e- mail of  enig ander schriftelijk document. Nibram V.O.F is in dit geval niet gehouden aan een opzegtermijn; artikel 7.12  is in dit geval onverkort van toepassing.

 

12 AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u of een derde aan ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan driemaal het honorarium dat u heeft betaald en/of nog verschuldigd bent voor de onder de Opdracht verrichtte specifieke werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 1.500 in geval van een overige Opdracht. Indien de Opdracht een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden is de totale aansprakelijkheid in het kader van de Opdracht beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium dat u aan ons heeft betaald en/of nog verschuldigd bent over de laatste twaalf maanden voor de onder de Opdracht verrichtte specifieke werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 10.000 in geval van een Overige Opdracht met een doorlooptijd van langer dan twaalf maanden.

12.2 Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meerdere (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen. 

12.3 U vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van ons en van derden, waaronder begrepen andere Nibram firms, die een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen. Niettegenstaande het vorenstaande geldt dat de vrijwaring niet van toepassing is indien en voor zover deze in strijd is met dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving. 

12.4 U en/of uw groepsmaatschappijen zullen eventuele vorderingen of verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen door ons ingeschakelde  derden,  onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers 

12.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor advertentie uitgaven, rendementen, verkopen, gevolg-, indirecte-, bedrijfs- of straf schade en/of winstderving. 

12.6 Wij behouden ons het recht voor om bij (een deel van) de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van derden. De uitvoering van de Opdracht geschiedt onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid en u en/of uw groepsmaatschappijen zullen door Nibram V.O.F betrokkenen partners of medewerkers aanspreken (noch contractueel, noch buitencontractueel of anderszins) in verband met de uitvoering van de Opdracht. Derden, hun partners en medewerkers kunnen zich op het voorgaande beroepen alsof zij partij waren bij de Opdracht. Wij hebben recht op vergoeding van schade en kosten als gevolg van schending van deze bepaling. 

12.7 Uw vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens ons, die uit welken hoofde dan ook voortvloeien uit de Opdracht, vervallen na het verstrijken van één maand nadat de schade waarvoor wij aansprakelijk worden gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van een jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

 

13 CONTRACTSOVERNEMING 

Het is u niet toegestaan (enige verplichting uit) de Opdracht over te dragen aan derden, tenzij wij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaan. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. U verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Opdracht en de Algemene Voorwaarden. 

 

14 INTERNETGEBRUIK 

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie, verlies van gegevens, onvolledigheid van gegevens  en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 

 

15 AFSTAND VAN RECHTEN 

15.1 Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder de Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan. 

15.2 U verklaart er uitdrukkelijk mee akkoord te zijn dat wij ook ten behoeve van andere (mogelijk concurrerende) Opdrachtgevers, werkzaamheden verrichten.  Deze diensten aan derden doen geen afbreuk aan de kwaliteit en prestaties ten behoeve van Opdrachtgever. 

 

16 CONVERSIE 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

 

17 NAWERKING 

De bepalingen van de Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 

 

18 STRIJDIGE CLAUSULES/VOORRANG 

Als deze Algemene Voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van de Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van de 

Opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden. 

 

19 WERVINGSVERBOD 

Het is niet toegestaan om tijdens de looptijd van de Overeenkomst  en binnen één jaar  na beëindiging van de Overeenkomst  op enigerlei wijze, direct of indirect, in persoon of via een rechtspersoon waarin Opdrachtgever direct of indirect een belang heeft, met werknemers van Nibram V.O.F  of aan Nibram V.O.F gelieerde bedrijven een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Het is Opdrachtgever tevens strikt verboden om personeel van Nibram V.O.F   – of van een met haar geallieerde organisatie – ertoe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) Opdrachtgever, dan wel bij een andere werkgever.  Bij overtreding/ niet nakoming van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan Nibram V.O.F een direct en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van €15.000,00 per overtreding/ niet nakoming, te vermeerderen met €250 voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – waarop de overtreding / niet nakoming voortduurt, en onverminderd de bevoegdheid van de werkgever om in plaats van deze boete nakoming van het relatiebeding te vorderen alsmede vergoeding van de volledige schade.

 

20 OVERMACHT

20.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Nibram V.O.F in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan Nibram V.O.F kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Nibram V.O.F onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Nibram V.O.F kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, storingen in software systemen, niet werken van advertentie systemen, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, verplichte vrije dagen en werkonderbrekingen.

20.2 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 17.1 voordoet als gevolg waarvan Nibram V.O.F niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Nibram V.O.F niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie negentig  (90) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Nibram V.O.F is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Nibram V.O.F als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

21 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Nibram V.O.F behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. De Opdrachtgever wordt van deze wijziging in kennis gesteld middels e-mail. De wijzigingen zijn direct van toepassing.

 

22  TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

22.1 Op alle Opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie

door de bevoegde rechter te Utrecht worden beslecht.

 


We horen graag jouw groei ambitie!

Groeien met online marketing

Je eerste stap naar online groei...